Taiwo Adeola Ojo - Jehovah Baba


By vicky684 Wednesday 24th of July 2024
Taiwo_Adeola_Ojo_-_Jehovah_Baba-wizinko.jpg
SONG LYRICS:

Chorus
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Oro tenu Re so
Ni o bori
Oro tenu Re so
Ni o bori dandan 

Verse
Mowo 'nu afefe o
Osoro jade
Motun wo inu iji
Oro re jeyo
Mowo 'nu okun o
Mororo Oluwa
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Jehovah Baba
Tiso ro sile mi
Jehovah Jesu
Oso ro saye oko mi
Oro tenu re so yi o bori
Oro tenu re so yi o bori dandan


Chorus
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Oro tenu Re so
Ni o bori
Oro tenu Re so
Ni o bori dandan 

Verse 2
Olori aiye o
Ijinle ife eleru niyin
Gbanigbani
Gbanigbani
Ara tin san labaradi
O ti soro saye mi
Jehovah Baba
Oti soro saye mi
Baba eleruniyin
Osoro saye mi
Akobi ninu awon oku o
Osoro sile mi
Oro tenu Re so
Yi o bori
Oro tenu Re so
Yi o bori dandan 

Chorus
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Oro tenu Re so
Ni o bori
Oro tenu Re so
Ni o bori dandan 

Bridge:
Call: Oye kin dupe o
Response: Madupe
Call: Oye kin dupe ore o
Response: Madupe
Call: Moloye kin dupe ore
Response: Madupe
Call: Oyen korin si Baba o
Response: Makorin
Call: Moloyen korin si Baba
Response: Makorin
Call: Oye kinmojo o
Response: Ma a jo 

Chorus
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Jehovah Baba
Tiso ro saye mi
Oro tenu Re so
Ni o bori
Oro tenu Re so
Ni o bori 

Call: Oro ti enu re so
Response: Niyo bori dandan
Call: Aloro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro ase ni, oro te'nu re so o o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro idide ni, oro te'nu re so
Response: Niyo bori dandan
Call: Otiso oro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro ogo ni oro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro iyanu ni oro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro tenu Baba so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Ani oro te'nu re so o o
Response: Niyo bori dandan
Call: Moni oro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro ase, oro te'nu re so
Response: Niyo bori dandan
Call: Oro idide ni, oro te'nu re so
Response: Niyo bori dandan
Call: Otiso oro te'nu re so o
Response: Niyo bori dandan
Call: Otiso otiso oro te'nu re so
Response: Niyo bori dandan
Call: Ani oro te'nu re so
Response: Niyo bori dandan

STREAM ON AUDIOMACK